نیما مولایی راد

نیما مولایی راد

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

درکتر روناسی

دکتر حمیدرضا روناسی

عضو هیئت مدیره

آناهید رنجبری

مدیر روابط عمومی

خطا: فرم تماس پیدا نشد.

WE ARE OPEN

Monday to Friday: 10:00 / 19:00
Saturday: 10:00 / 14:00
Sunday: Closed

OUR ADDRESS

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007
Australia

EMAILS

CEO: geral@blake.com
Marketing: cmarca@blake.com
Carrers: jobs@blake.com

TELEPHONE

Egypt Office: (+02) 252 322 233
Japan Office: (+129) 255 822 122
USA Office: (+57) 122 552 253