معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی